FANDOM


 1. 孙子曰:兵者,国之大事。
 2. 死生之地,存亡之道,不可不察也。
 3. 故经之以五事,校之以计而索其情:
  1. 一曰道;
  2. 二曰天;
  3. 三曰地;
  4. 四曰将;
  5. 五曰法。
 4. 道者,令民与上同意也,故可以与之死,可以与之生,而不畏危。
 5. 天者,阴阳、寒暑、时制也。
 6. 地者,远近、险易、广狭、死生也。
 7. 将者,智、信、仁、勇、严也。
 8. 法者,曲制、官道、主用也。
 9. 凡此五者,将莫不闻,知之者胜,不知者不胜。
 10. 故校之以计而索其情,曰:
  1. 主孰有道?
  2. 将孰有能?
  3. 天地孰得?
  4. 法令孰行?
  5. 兵众孰强?
  6. 士卒孰练?
  7. 赏罚孰明?
 11. 吾以此知胜负矣。
 12. 将听吾计,用之必胜,留之;将不听吾计,用之必败,去之。
 13. 计利以听,乃为之势,以佐其外。
 14. 势者,因利而制权也。
 15. 兵者,诡道也。
 16. 故能而示之不能,用而示之不用,近而示之远,远而示之近。
 17. 利而诱之,乱而取之。
 18. 实而备之,强而避之。
 19. 怒而挠之,卑而骄之。
 20. 佚而劳之,亲而离之。
 21. 攻其无备,出其不意。
 22. 此兵家之胜,不可先传也。
 23. 夫未战而庙算胜者,得算多也;未战而庙算不胜者,得算少也。多算胜,少算不胜,而况于无算乎!吾以此观之,胜负见矣。