FANDOM


 1. 孙子曰:夫用兵之法,全国为上,破国次之;全军为上,破军次之;全旅为上,破旅次之;全卒为上,破卒次之;全伍为上,破伍次之。
 2. 是故百战百胜,非善之善也;不战而屈人之兵,善之善者也。
 3. 故上兵伐谋,其次伐交,其次伐兵,其下攻城。
 4. 攻城之法,为不得已。修橹轒輼,具器械,三月而后成,距堙,又三月而后已。
 5. 将不胜其忿而蚁附之,杀士卒三分之一而城不拔者,此攻之灾也。
 6. 故善用兵者,屈人之兵而非战也,拔人之城而非攻也,毁人之国而非久也。
 7. 必以全争于天下,故兵不顿,而利可全,此谋攻之法也。
 8. 故用兵之法,十则围之,五则攻之,倍则分之。
 9. 敌则能战之,少则能逃之,不若则能避之。
 10. 故小敌之坚,大敌之擒也。
 11. 夫将者,国之辅也,辅周则国必强,辅隙则国必弱。
 12. 故君之所以患于军者三:
  1. 不知军之不可以进而谓之进,不知军之不可以退而谓之退,是谓縻军。
  2. 不知三军之事而同三军之政者,则军士惑矣。
  3. 不知三军之权而同三军之任,则军士疑矣。
 13. 三军既惑且疑,则诸侯之难至矣。是谓乱军引胜。
 14. 故知胜有五:
  1. 知可以战与不可以战者胜。
  2. 识众寡之用者胜。
  3. 上下同欲者胜。
  4. 以虞待不虞者胜。
  5. 将能而君不御者胜。
 15. 故曰:知己知彼,百战不贻;不知彼而知己,一胜一负;不知彼,不知己,每战必贻。