FANDOM


 1. 孙子曰:凡处军相敌,绝山依谷。
 2. 视生处高,战隆无登,此处山之军也。
 3. 绝水必远水。
 4. 客绝水而来,勿迎之于水内,令半济而击之,利。
 5. 欲战者,无附于水而迎客。
 6. 视生处高,无迎水流,此处水上之军也。
 7. 绝斥泽,唯亟去无留。
 8. 若交军于斥泽之中,必依水草而背众树,此处斥泽之军也。
 9. 平陆处易而右背高,前死后生,此处平陆之军也。
 10. 凡此四军之利,黄帝之所以胜四帝也。
 11. 凡军好高而恶下,贵阳而贱阴。
 12. 养生而处实,军无百疾,是谓必胜。
 13. 丘陵堤防,必处其阳而右背之,此兵之利,地之助也。
 14. 上雨,水沫至,欲涉者,待其定也。
 15. 凡地有绝涧、天井、天牢、天罗、天陷、天隙,必亟去之,勿近也。
 16. 吾远之,敌近之;吾迎之,敌背之。
 17. 军行有险阻、潢井、葭苇、山林翳荟者,必谨复索之,此伏奸之所处也。
 18. 敌近而静者,恃其险也。
 19. 远而挑战者,欲人之进也。
 20. 其所居易者,利也。
 21. 众树动者,来也;众草多障者,疑也。
 22. 鸟起者,伏也;兽骇者,覆也。
 23. 尘高而锐者,车来也;卑而广者,徒来也;散而条达者,樵采也;少而往来者,营军也。
 24. 辞卑而益备者,进也;辞强而进驱者,退也。
 25. 轻车先出居其侧者,陈也。
 26. 无约而请和者,谋也。
 27. 奔走而陈兵者,期也。
 28. 半进半退者,诱也。
 29. 杖而立者,饥也。
 30. 汲而先饮者,渴也。
 31. 见利而不进者,劳也。
 32. 鸟集者,虚也;夜呼者,恐也。
 33. 军扰者,将不重也;旌旗动者,乱也;吏怒者,倦也。
 34. 粟马肉食,军无悬缶,不返其舍者,穷寇也。
 35. 谆谆歙歙,徐与人言者,失众也。
 36. 数赏者,窘也;数罚者,困也。
 37. 先暴而后畏其众者,不精之至也。
 38. 来委谢者,欲休息也。
 39. 兵怒而相迎,久而不合,又不相去,必谨察之。
 40. 兵非贵益多也,惟无武进,足以并力、料敌、取人而已。
 41. 夫惟无虑而易敌者,必擒于人。
 42. 卒未亲而罚之则不服,不服则难用也;卒已亲附而罚不行,则不可用也。
 43. 故令之以文,齐之以武,是谓必取。
 44. 令素行以教其民,则民服;令素不行以教其民,则民不服。
 45. 令素行者,与众相得也。