FANDOM


 1. 孙子曰:凡用兵之法,将受命于君。
 2. 合军聚,圮地无舍,衢地合交,绝地无留,围地则谋,死地则战。
 3. 途有所不由,军有所不击,城有所不攻,地有所不争,君命有所不受。
 4. 故将通于九变之地利者,知用兵矣。
 5. 将不通九变之利者,虽知地形,不能得地之利矣。
 6. 治兵不知九变之术,虽知五利,不能得人之用矣。
 7. 是故智者之虑,必杂于利害。
 8. 杂于利而务可信也。
 9. 杂于害而患可解也。
 10. 是故屈诸侯者以害,役诸侯者以业,趋诸侯者以利。
 11. 故用兵之法,无恃其不来,恃吾有以待之;无恃其不攻,恃吾有所不可攻也。
 12. 故将有五危:
  1. 必死,可杀;
  2. 必生,可虏也;
  3. 忿速,可侮也;
  4. 廉洁,可辱也;
  5. 爱民,可烦也。
 13. 凡此五者,将之过也,用兵之灾也。
 14. 覆军杀将,必以五危,不可不察也。