FANDOM


 1. 孙子曰:凡先处战地而待敌者佚,后处战地而趋战者劳。
 2. 故善战者,致人而不致于人。
 3. 能使敌人自至者,利之也;能使敌人不得至者,害之也。
 4. 故敌佚能劳之,饱能饥之,安能动之。
 5. 出其所必趋,趋其所不意。
 6. 行千里而不劳者,行于无人之地也。
 7. 攻而必取者,攻其所不守也。守而必固者,守其所必攻也。
 8. 故善攻者,敌不知其所守;善守者,敌不知其所攻。
 9. 微乎微乎,至于无形;神乎神乎,至于无声,故能为敌之司命。
 10. 进而不可御者,冲其虚也;退而不可追者,速而不可及也。
 11. 故我欲战,敌虽高垒深沟,不得不与我战者,攻其所必救也。
 12. 我不欲战,虽画地而守之,敌不得与我战者,乖其所之也。
 13. 故形人而我无形,则我专而敌分。
 14. 我专为一,敌分为十,是以十攻其一也,则我众敌寡。
 15. 能以众击寡者,则吾之所与战者约矣。
 16. 吾所与战之地不可知,不可知,则敌所备者多;敌所备者多,则吾所与战者寡矣。
 17. 故备前则后寡,备后则前寡,备左则右寡,备右则左寡,无所不备,则无所不寡。
 18. 寡者,备人者也;众者,使人备己者也。
 19. 故知战之地,知战之日,则可千里而会战。
 20. 不知战地,不知战日,则左不能救右,右不能救左,前不能救后,后不能救前,而况远者数十里,近者数里乎!
 21. 以吾度之,越人之兵虽多,亦奚益于胜哉?故曰:胜可为也。
 22. 敌虽众,可使无斗。
 23. 故策之而知得失之计,候之而知动静之理。
 24. 形之而知死生之地,角之而知有余不足之处。
 25. 故形兵之极,至于无形;无形则深间不能窥,智者不能谋。
 26. 因形而措胜于众,众不能知。
 27. 人皆知我所以胜之形,而莫知吾所以制胜之形。
 28. 故其战胜不复,而应形于无穷。
 29. 夫兵形象水,水之形,避高而趋下。
 30. 兵之形,避实而击虚。
 31. 水因地而制流,兵因敌而制胜。
 32. 故兵无常势,水无常形。
 33. 能因敌变化而取胜者,谓之神。
 34. 故五行无常胜,四时无常位,日有短长,月有死生。