FANDOM


 1. 孙子曰:用兵之法:
  1. 有散地;
  2. 有轻地;
  3. 有争地;
  4. 有交地;
  5. 有衢地;
  6. 有重地;
  7. 有圮地;
  8. 有围地;
  9. 有死地。
 2. 诸侯自战其地,为散地。
 3. 入人之地不深者,为轻地。
 4. 我得则利,彼得亦利者,为争地。
 5. 我可以往,彼可以来者,为交地。
 6. 诸侯之地三属,先至而得天下众者,为衢地。
 7. 入人之地深,背城邑多者,为重地。
 8. 行山林、险阻、沮泽,凡难行之道者,为圮地。
 9. 所由入者隘,所从归者迂,彼寡可以击吾之众者,为围地。
 10. 疾战则存,不疾战则亡者,为死地。
 11. 是故散地则无战,轻地则无止,争地则无攻。
 12. 交地则无绝,衢地则合交。
 13. 重地则掠,圮地则行。
 14. 围地则谋,死地则战。
 15. 所谓古之善用兵者,能使敌人前后不相及,众寡不相恃,贵贱不相救,上下不相收,卒离而不集。
 16. 兵合而不齐。
 17. 合于利而动,不合于利而止。
 18. 敢问:“敌众而整将来,待之若何?”曰:“先夺其所爱,则听矣。”
 19. 兵之情主速,乘人之不及,由不虞之道,攻其所不戒也。
 20. 凡为客之道,深入则专,主人不克。
 21. 掠于饶野,三军足食。
 22. 谨养而勿劳,并气积力,运兵计谋,为不可测。
 23. 投之无所往,死且不北,死焉不得,士人尽力。
 24. 兵士甚陷则不惧,无所往则固,深入则拘,不得已则斗。
 25. 是故其兵不修而戒,不求而得,不约,而亲,不令而信。
 26. 禁祥去疑,至死无所之。
 27. 吾士无余财,非恶货也;无余命,非恶寿也。
 28. 令发之日,士卒坐者涕沾襟,偃卧者涕交颐。投之无所往者,诸、刿之勇也。
 29. 故善用兵者,譬如率然;率然者,常山之蛇也。击其首则尾至,击其尾则首至,击其中则首尾俱至。
 30. 敢问:“兵可使如率然乎?”曰:“可。”夫吴人与越人相恶也,当其同舟而济,而遇风,其相救也如左右手。
 31. 是故方马埋轮,未足恃也。
 32. 齐勇如一,政之道也。
 33. 刚柔皆得,地之理也。
 34. 故善用兵者,携手若使一人,不得已也。
 35. 将军之事,静以幽,正以治。
 36. 能愚士卒之耳目,使之无知。
 37. 易其事,革其谋,使人无识;易其居,迂其途,使民不得虑。
 38. 帅与之期,如登高而去其梯。帅与之深入诸侯之地,而发其机。
 39. 焚舟破釜,若驱群羊,驱而往,驱而来,莫知所之。
 40. 聚三军之众,投之于险,此谓将军之事也。
 41. 九地之变,屈伸之利,人情之理,不可不察也。
 42. 凡为客之道,深则专,浅则散。
 43. 去国越境而师者,绝地也;四达者,衢地也。
 44. 入深者,重地也;入浅者,轻地也。
 45. 背固前隘者,围地也;无所往者,死地也。
 46. 是故散地,吾将一其志;轻地,吾将使之属。
 47. 争地,吾将趋其后。
 48. 交地,吾将谨其守;衢地,吾将固其结。
 49. 重地,吾将继其食;圮地,吾将进其涂。
 50. 围地;吾将塞其阙;死地,吾将示之以不活。
 51. 故兵之情,围则御,不得已则斗,过则从。
 52. 是故不知诸侯之谋者,不能预交;不知山林、险阻、沮泽之形者,不能行军;不用乡导,不能得地利。
 53. 四五者,不知一,非霸王之兵也。
 54. 夫霸王之兵,伐大国,则其众不得聚;威加于敌,则其交不得合。
 55. 是故不争天下之交,不养天下之权,信己之私,威加于敌,故其城可拔,其国可隳。
 56. 施无法之赏,悬无政之令;犯三军之众,若使一人。
 57. 犯之以事,勿告以言;犯之以利,勿告以害。
 58. 投之亡地然后存,陷之死地然后生。
 59. 夫众陷于害,然后能为胜败。
 60. 故为兵之事,在于顺详敌之意。
 61. 并敌一向,千里杀将。
 62. 是谓巧能成事。
 63. 是故政举之日,夷关折符,无通其使。
 64. 厉于廊庙之上,以诛其事。
 65. 敌人开阖,必亟入之。
 66. 先其所爱,微与之期。
 67. 践墨随敌,以决战事。
 68. 是故始如处女,敌人开户,后如脱兔,敌不及拒。