FANDOM


 1. 孙子曰:凡兴师十万,出征千里,百姓之费,公家之奉,日费千金;内外骚动,怠于道路,不得操事者,七十万家。
 2. 相守数年,以争一日之胜,而爱爵禄百金,不知敌之情者,不仁之至也。
 3. 非人之将也,非主之佐也,非胜之主也。
 4. 故明君贤将,所以动而胜人,成功出于众者,先知也。
 5. 先知者,不可取于鬼神,不可象于事,不可验于度。
 6. 必取于人,知敌之情者也。
 7. 故用间有五:
  1. 有因间;
  2. 有内间;
  3. 有反间;
  4. 有死间;
  5. 有生间。
 8. 五间俱起,莫知其道,是谓神纪,人君之宝也。
 9. 因间者,因其乡人而用之。
 10. 内间者,因其官人而用之。
 11. 反间者,因其敌间而用之。
 12. 死间者,为诳事于外,令吾闻知之,而传于敌间也。
 13. 生间者,反报也。
 14. 故三军之事,莫亲于间,赏莫厚于间,事莫密于间。
 15. 非圣智不能用间。
 16. 非仁义不能使间。
 17. 非微妙不能得间之实。
 18. 微哉!微哉!无所不用间也。
 19. 间事未发,而先闻者,间与所告者皆死。
 20. 凡军之所欲击,城之所欲攻,人之所欲杀,必先知其守将、左右、谒者、门者、舍人之姓名,令吾间必索知之。
 21. 必索敌人之间来间我者,因而利之,导而舍之,故反间可得而用也。
 22. 因是而知之,故乡间、内间可得而使也。
 23. 因是而知之,故死间为诳事,可使告敌。
 24. 因是而知之,故生间可使如期。
 25. 五间之事,主必知之,知之必在于反间,故反间不可不厚也。
 26. 昔殷之兴也,伊挚在夏;周之兴也,吕牙在殷。
 27. 故惟明君贤将,能以上智为间者,必成大功,此兵之要,三军之所恃而动也。