FANDOM


 1. 孙子曰:地形:
  1. 有通者;
  2. 有挂者;
  3. 有支者;
  4. 有隘者;
  5. 有险者;
  6. 有远者。
 2. 我可以往,彼可以来,曰通。
 3. 通形者,先居高阳,利粮道,以战则利。
 4. 可以往,难以返,曰挂。
 5. 挂形者,敌无备,出而胜之;敌若有备,出而不胜,难以返,不利。
 6. 我出而不利,彼出而不利,曰支。
 7. 支形者,敌虽利我,我无出也;引而去之,令敌半出而击之,利。
 8. 隘形者,我先居之,必盈之以待敌。
 9. 若敌先居之,盈而勿从,不盈而从之。
 10. 险形者,我先居之,必居高阳以待敌。
 11. 若敌先居之,引而去之,勿从也。
 12. 远形者,势均难以挑战,战而不利。
 13. 凡此六者,地之道也;将之至任,不可不察也。
 14. 凡此六者,非天之灾,将之过也:
  1. 兵有走者;
  2. 有驰者;
  3. 有陷者;
  4. 有崩者;
  5. 有乱者;
  6. 有北者。
 15. 夫势均,以一击十,曰走。
 16. 卒强吏弱,曰驰。吏强卒弱,曰陷。
 17. 大吏怒而不服,遇敌怼而自战,将不知其能,曰崩。
 18. 将弱不严,教道不明,吏卒无常,陈兵纵横,曰乱。
 19. 将不能料敌,以少合众,以弱击强,兵无选锋,曰北。
 20. 凡此六者,败之道也,将之至任,不可不察也。
 21. 夫地形者,兵之助也。料敌制胜,计险隘远近,上将之道也。
 22. 知此而用战者必胜,不知此而用战者必败。
 23. 故战道必胜,主曰无战,必战可也;战道不胜,主曰必战,无战可也。
 24. 故进不求名,退不避罪,唯人是保,而利合于主,国之宝也。
 25. 视卒如婴儿,故可以与之赴深溪;视卒如爱子,故可与之俱死。
 26. 厚而不能使,爱而不能令,乱而不能治,譬若骄子,不可用也。
 27. 知吾卒之可以击,而不知敌之不可击,胜之半也。
 28. 知敌之可击,而不知吾卒之不可以击,胜之半也。
 29. 知敌之可击,知吾卒之可以击,而不知地形之不可以战,胜之半也。
 30. 故知兵者,动而不迷,举而不穷。
 31. 故曰:知彼知己,胜乃不殆;知天知地,胜乃不穷。