FANDOM


 1. 孙子曰:昔之善战者,先为不可胜,以待敌之可胜。
 2. 不可胜在己,可胜在敌。
 3. 故善战者,能为不可胜,不能使敌之必可胜。
 4. 故曰:胜可知,而不可为。
 5. 不可胜者,守也;可胜者,攻也。
 6. 守则不足,攻则有余。
 7. 善守者,藏于九地之下,善攻者,动于九天之上,故能自保而全胜也。
 8. 见胜不过众人之所知,非善之善者也。
 9. 战胜而天下曰善,非善之善者也。
 10. 故举秋毫不为多力,见日月不为明目,闻雷霆不为聪耳。
 11. 古之所谓善战者,胜于易胜者也。
 12. 故善战者之胜也,无智名,无勇功。
 13. 故其战胜不忒,不忒者,其所措必胜,胜已败者也。
 14. 故善战者,立于不败之地,而不失敌之败也。
 15. 是故胜兵先胜而后求战,败兵先战而后求胜。
 16. 善用兵者,修道而保法,故能为胜败之政。
 17. 兵法:一曰度,二曰量,三曰数,四曰称,五曰胜。
 18. 地生度,度生量,量生数,数生称,称生胜。
 19. 故胜兵若以镒称铢,败兵若以铢称镒。
 20. 胜者之战人也,若决积水于千仞之溪者,形也。